igbo

Names of things in English and Igbo

Share

Igbo language is a language in eastern part of Nigeria, they Igbo people are hard working, intelligent etc, some of the Igbo people are good and some bad depending on the type you meet.
Names of things in English and Igbo

English                                                   Igbo

1. Lamp ————————————————————Itikpe
2. Whirl wind ——————————————————Kpakpa ajulaju
3. Window ———————————————————Mpio
4. Computer——————————————————-Omenta emeimo
5. Handcuff ——————————————————-Iyagba
6. Hand fan ——————————————————-Akupe
7. Key ————————————————————-Igodo
8. Flute ———————————————————–Ọja
9. Banana ——————————————————–Uné
10. Base (guitar) ————————————————Unē
11. Lead(guitar) ————————————————-Ụbọ akwala
12. Plantain ——————————————————ogede
13. Coco-yam —————————————————-Ede
14. Yam ———————————————————–Ji
15. Bank ———————————————————-Ụlọ’bakụ
16. Squat ———————————————————Ntukwu
17. Hen ———————————————————–Nwuṅye ọkụkọ (Adidi=adult,Acholo=young one)
18. Cockerel —————————————————–Oke ọkụkọ (Diọkpa=adult,otikuenyeọnụ=young)
19. Phone ——————————————————–Ekwe nti
20. Egg ———————————————————–Akwá
21. Cry ————————————————————Akwā
22. Clothe ——————————————————–Akwà
23. Bridge ——————————————————–Akwa
24. Bed ———————————————————–Akwa-ndina
25. Pepper ——————————————————-Ose
26. Moon ———————————————————Ọnwa
27. Sun ———————————————————–Anyanwụ
28. Star ———————————————————–Kpakpando
29. Hundred ——————————————————Nari
30. Thousand —————————————————-Puku
31. Million ———————————————————Nde
32. Billion ———————————————————Njeri
33. Onions ——————————————————–Ayo
34. Tsetse fly —————————————————–Odudu
35. House fly —————————————————–Ijiji
36. Wooden plate ———————————————–Ọkù
37. Fire ————————————————————Ọkú
38. Treasure ——————————————————Ọkū
39. Ridge ———————————————————-Nkpulu
40. Desert ———————————————————Ọzara
41. Coffin ———————————————————-Igbeozu
42. Evil forest —————————————————–Ajọ-ọhia
43. Pen ————————————————————Mkpisi-ode
44. Judge ———————————————————Ọkaikpe
45. Kitchen knife ————————————————-Mmaekwu
46. Pineapple —————————————————–Akwụkwọlu
47. Sweet potato ————————————————-Nduku
48. Avocado ——————————————————Ubebekee
49. Bitter kola —————————————————–Akinu
50. Mush-room —————————————————Elo

Living faith youths Easter camp 2018 Anambra

51. Pumpkin ——————————————————-Ụgbọgụlụ
52. Beans ———————————————————-Agwá
53. Crest ———————————————————–Alọ
54. Nest ————————————————————Akwụ
55. Vulture ———————————————————Udene
56. Duck ———————————————————–Ụgbana
57. Tick ————————————————————Akpí
58. Scorpion ——————————————————Akpì
59. Grass hopper ————————————————Ụkpana
60. Barn owl ——————————————————Iquiqui
61. Flea ———————————————————–Igwu
62. Gun ———————————————————–Egbē
63. Kite ———————————————————–Egbé
64. Cave ———————————————————Ọgbā
65. Walnut ——————————————————-Okwe
66. Matches —————————————————-Nkpọkụ
67. Microphone ————————————————Igweokwu
68. Mortar ——————————————————-Ikwe
69. Pestle ——————————————————-Akaọdụ
70. Mouse ——————————————————Ọgini
71. Rat ———————————————————-Oke
72. Chameleon ————————————————Owumagana
73. Crocodile —————————————————Aguiyi
74. Alligator —————————————————–Ọba
75. Butterfly —————————————————–Ikukuluba
76. Ocean surge ———————————————–Iji
77. Ocean wave ————————————————Ebili mmili
78. Meeting ——————————————————Ọgbakọ or Nzukọ
79. Cloud ———————————————————Igweoji
80. Gastropod —————————————————-Akwakolo
81. Crab ———————————————————–Nsikọ
82. Porcupine —————————————————–Ebinta
83. Fox ————————————————————-Nkita-ọhia
84. Spider ———————————————————-ududo
85. Antelope ——————————————————-Ene
86. Gorilla ———————————————————-Ụzọdimgba
87. Chimpanzee —————————————————Adaka
88. Monkey ———————————————————Enwe
89. Feather ——————————————————–Ugbene
90. Umbrella ——————————————————-Ncheanwu
91. Plane ———————————————————–Ụgbọenu
92. Ant ————————————————————–Danda
93. Zinc ————————————————————-Gbamgbam
94. Witch (male) ————————————————–Ogboma
95. Witch (female) ————————————————Amusu
96. Ostrich ———————————————————Enyi nnụnụ
97. Wood pecker ————————————————-Ọtụlụ-kpọkpọ
98. Gecko lizard ————————————————–Awụnọ
99. Deer ———————————————————–Atú
100. Hippo ——————————————————–Akụm

Share

Leave a Comment

Website Designer Anamba Scroll to Top